6.21.2010

yu ♥ toyohashi!
yu was walking around city of toyohashi.