2.02.2011

Yu ♥ Hokkaido fair is coming!

Omg! Yu's favourite event at department store...Hokkaido fair is coming!!!