5.13.2012

yu ♥ neon orange rucksack!!ネオンオレンジのリュックはかなり強烈!「jas.m.b」のepなり。
neon orange ep rucksack from "jas.m.b" is so strong!!!